— För dig som medlem —

Information till dig som enskild medlem

1) Medlem, vid ingång av säsong (d.v.s. betalt medlemsavgift samt bryggplats), ansvarar för tilldelade vaktpass. Om medlemskap avslutas alt båtplats avsägs under rådande säsong, ansvarar aktuell medlem för att tilldelade vaktpass bemannas av sig själv alt nära anhörig (familjemedlem).

2) Vid utebliven betalning av medlemsavgift, bryggplats etc. avaktiveras medlemmens behörighet till hamnområdet

3) Vid uteblivet vaktpass avaktiveras medlemmens behörighet till hamnområdet till dess att "vaktbot" är betald

4) Uppsägning, ändring eller annan förändring som påverkar enskild medlem måste ske skriftligt (använd förslagsvis befintligt formulär). Ev. förändring är godkänd när bekräftelse på önskad förändring returneras till medlem.

5) All formell kommunikation från styrelse till medlemmar sker elektroniskt via epost alt sms

5) Om medlem utan styrelsens godkännande byter till en båt som styrelsen bedömer inte fungerar i hamnen/klubben - t.ex. för lång/bred/tung/djupgående - kan denne medlem uteslutas. Byte av båt skall alltid meddelas styrelsen för godkännande.

6) Klubben tillåter båtar upp till vikt 10 ton

7) Klubben tillåter båtar upp till längd 12meter

8) Eventuell begränsning av max djupgång beslutas av hamnkaptenen inför varje upptagning respektive sjösättning